Skip to main content

Full text of "1. 6. pars Romanae vrbis topographiae & antiquitatum, quà succinctè & breviter describuntur omnia quæ tam publicè quam privatim vedentur animadversione digna Iano Iacobo Boissardo Vesuntino autore. Tabula chorografica totius Italiæ figuræ aliquot eleganter in ære incisæ artifice Theodoro de Bry Leod. cive francdordiensi"

See other formats


^ II Boifsardo vcfuntino 
[ itiidiofc conquifito Sccxc 
^frtifia^^ro 
Thco^ort dcBrxj rclidlisjil 分 : 
tn ccrc cfficta fpras 


datairattcf 

ILL VS TR I ET G E NE- 
RO S 〇 v i r 6 Francisco 

BO VR20LLIO* EQVITI AVRAT O.BA- 
ronide Baurcpos, ^Domtno in Bour^les^Berbicrcs, 0 ' 
RofignaCiDauignac, Cajfaide^c. 


4 R o d i e r at in Iuccm ante biennium fiib hied 
nomine traftatusde Topographic Romana : in 
quo non folum veteris Vrbis typu videndum Lc- 
dtoribdspropofuicum fuis vicis, infiilis, regioni- 
bus*& illuftrioribui acdincys , tam publicis quam 
priuatis > (acris & prbfanis ,fed eti^m nou^ Vf* bis ( qualis hodic (pedtatur ) dckriptiortem ficis exaftam in- 
ftrai tam fcripro , quam pidlura, r^tu? hanc meam operaol 
non medioenter conddccrc ijs ; qui Romam venturi (unci 
quitinquam manududti, potcrunt fine difficult^tc firigula, 
quae in tantataulque cckon Vrbe hotacu digna flint, perfpi. 
cere. Ethicmcus conatus cam ijs qui ih Vrbe degunt, quant 
perconmsviatoribusiudicatiis cftvtilis. Noncnimomncsciuc^ 
exadic norunt quaecunquc in ea ciuitatc domibus priuatoriim 
stderu^ntur^aut publiee yidenda propofita (line : Ec(icanorinr f 
ihultas tamen &bulas lius narracionibusimmi(cent» tardfal/as 
quam ridiculas^Vt exempli gratia:Pyramidcmillam adportam S. 
Eauii moenibns adh^renrem dicunt Rhemi & Romuli die ft- 
jmkhrum.Ihfcriptio tamen ilia tanci aedifici; continetuf 

trontc, oftcndic c. cestii vii.EpuIonum, VclpodusCollegij 
Epulonum Sacerdotum fiiifle conditorium. 

Duo ilia tempb rotunda in foro Romino SS. Cofmcc & 
DamianoficraM,aflfcruntlicmoquoquc&R 〇 mul 〇 abantiqUis 
c!iiC3t3fuiiIc*At»ocrttiin ci^ici feci fiiid^cicliilDrdCidl^O 4 

ris& Polluck 

Montem Tcftaccum vulgus credit conflatum cfle exc 〇 n<» 
gcric vafofum fiftilium , quibus peregrinx pfouinciae annuas 
thbucorumpecuniasRomarnin mrium impcrtab^nc : Etided 

★ i moil- 
mbnterti ilium did ftioAtc cPogrii terra, quod ca vafi m rciitttf- 
moriam co Tint proicfta. Alij cxiftimarunc molem illam coaccr- 
Oatam fuiflc ex fragmentis fidcliarum, quae a figulis rcijcicbantuf 
in cum locum, nc alucum Tibcris, ad quc habitabat, impcdircnr. 
At ego alibi oftcndi CircumOlympicum, in cjuofeftiuucntus. 
curm, ccftu, equitationc & luftacxcrccbat, ilIicfuiflc:idconon 
pocuiifc figulis commicci, vt^um in locum excremencafuarum 
officinarum reijccrcnt. Quodquccxpcrientia docet vmas illas no 
uas dTc,intcgras, & ad mortuorum cincrcs rccondcndos ^ccom- 
modatas. Ouod itico temporcdiligcs haUlm anciquicacum fcru- 
tator Antonius Lafrerius Typographus dctcxic. 

Ouid dicam dcfabulolanarrationcplcbis, cur aqua i lbcris 
Roma^lit potabilis, &ciftcrnisclau{a ad mulcosannos(eruccur 
incorrupta; Supra Romam verb breui (patio temporisputrefcit. 
Miraculumhoccffidlum cum admirationcrcccnfent, ante ali- 
quot fecula Patricios di(Ten(ionc fadta cum Populo , non permi- 
iiflcplcbemhaurircaquamad potum ncccflariam cx putcis do- 
xneitias : Ita paupcrcs dira nti vexatos ad (an<5ti Pontificis pcfdcs 
gemcbundosprocubuiflc* rogantcsvtcius audloritatcrcconci- 
ltarentur cum Optimatibus:idcum Pontifcximpctrarcnon poD 

• xit,& Tibcrinas aquas confer 
lporc putcorum lymphxfe- 


fct , Vrbanis omnibus putcis nialedixit,& Tibcrinas aquas < 
; reddidit potabilcs. Ex co temp 


cracas reddidit potabues • A 

itlifal(k, in(ipiaoe» &putidac fadtx funcinhodicrnum vfque dN 
cm:Tiberinac verb (alubres & fipidar: &c cx quibus omnes bibunt 
ta nobilcs qua plcbcij .Spcciofa fabula fcilicct, & nugis plena:aint 
ccrcu(icexmixcioneAnienis nitrofi fluminis Tibennamaquam 
aputrcdincvindicari,&ac4 〇 gunirempii5(aluberrimac6(cruari. 

Eiufmodi plurima reel tacur de ftatua ilia ecjucftri ahenca Mi 
Aurelij Antonini, qua^eredba eft in area Capitolina (ub Ara 
vulgus ait fuiffc dccrcto Senatus poiitam cuidam Ruftico, qui du 
RomaaGotthisobfidcrcturmuItafeciflccadVrbislibcrationcmj 
ficbarbarorumrcpulfioncm. Eiufmodi quoqjrccitanturno line 
rifuhiftorix de innnicis ftatuis colofTaeis, auasGigancum fuiflc 
ctcducrde vaftis lllis lapidum molibus Ampnithcatri, qux hume- 
risAngelorum (u(lentats(uncimpuliaeaDaemone» aumPonci- 
fex in iiipplicationibus publicis,cx Laterano tcmplo ad S. Petri tsu 
num,quod eft in Vaticano > religiofeproccderet geftans manibus 
&cramcntum Eudiarifti 龙 . 

Quae nodicuncur delocis illis lubterraneis > qux Catacum- 
bx vocancur,in ceplis ian^oru Scbaftiani & Lauren dj i dc ScpuU 

cliro 


D E D 1 C A T I O ; 


chroillo Pdrphyritico ConftantiacCoftantini Magni filial, in 
plo diux Agnctis:&id vulgari tcrBacchi dicitur condicoriu.Qu< 


,intc -、 

0 寿 licoriu.Qa^fi 

lbtuiirem lingula dcicribcre,dUpbcG nugaru Iliadccontcxcrc.Ni- 
hilcercecft, quod arerum impcritaplebcnoplibliccturtabulofe 
Quibusdum pcrcgriniaurcsproebentatccntas, fadidiumillisau. 
fculcahdi naicitur, cum non po(Gnt vcrum afalfodifcernere : nu- 
gas tamcn has commcntiuas agno(cunc. 

Haccfuiccaufa, cur dumRomaecflcm, brcucmillam Vrbis 

quicx 
cxifti- 


atiaeorum, 


deicnprionc trium diactaru conicnpierim in grati 
diucriislcaliac Academijs ad Vrbem perluftranda vcnicbat : cxif 
mauiqs non parum conduccreijs^d omnia <^ux ca publice, quai 
priuatimhabencurabantiqiiitatenobisrcliAajOrdincconcinr 
cnumcrarc,qux fingulaencnc, quod cuiu(c]3 (iei 
cuius vin aut mulieris,cuius arcihcis:q[ux^des la 


Uteaut 


mcconcinno 
nunij cilius Dei, 
lacr^cuiNumini 

dcftinatas, a quo, & quo tempore dedicacx,quando demolic 
rcftaurata2 : Tncatra,ThcrmaB,balnca,circi,poticus, arcus tnupha- 

丄 • pjramides , obclijti , co «: 

veftigijs : ex 
ma< 


ks , fora , p5tes , fontcs , acjuaedudtus, curias pyramidcs,obdHci,c 
lumnx,&aliaciufmod], quaeyclintcg^dnucfupcrrunt, vel 
miruca»auc folo acquataapparctibus adhucaliquibus veftigijs j 
quibusardificioru (cpulcnroruqj prxftaaa& uimptuofitas, 
gnitudoqi&opulctiaRomam impcrij ludicaripot. H^comnia 
curioto homini (fi praefcns ca (pcdbct au t abfcns li le^at ) i ucundi- 
tacc no mediocre ad fercc:icd maximelpedtatori,ad quem vberior 
£ru<5busacccdec;duaccccccon(iderabicvcnerada: illiusanciquita^ 
tisreli^uiasacliniradas^rtincuincluftna mimitabileinfculpcdis 
& polieuisiliis marmoribus ta duris^vc omne clialy bis acie rerun- 
dat:quod noftri lithotomi auotidie expenutur^in Ophite, in Ba- 
falcc,in Porphiro>Iapidc Actniopico, 6 cLydio,alijsq 5 marmoribui 
OnctahbusjinauiDuscxfandcdis&lcuIpcdisfinc frudhifequo- 
tidiccnecat. Viacmus came nihil e(Te cam ditficilei ^pingenioli illi 
iculpcorcs antiqui no potuerint pr^ftare-Quatuni mirabimur,d5 
ipc<Stamus 6 c mento miramur, quafcdulitate,quibusmachinis 
vfirintinvaftoruillojulapidu molibus fubleuadis? in crigendis 
obcliicis tanti podcris^qm fcre omnes cx Acgypto , & rupibuj Ac- 
thiopicis cxfcifli , impenfis incrcdibilibus Nilo fccundo pcrdudti 
luntRomiHaccquicunqsdiligctius contcplatur, attonitushsc. 
xcbit,ncft:iusquaartc, cjuo ingeniotavafta oncra potuerint mo- 
ucri,quo moclo cxtolli integra,& per tdt fecula confcruaruQuod 
tame ante paucos annos docUit fieri pofle Archi teftus , ille nobi- 
Dominicus Fon»nu^ CQmenfi$i quiSixti VJLC.M. honatu 
r. \ * 3 obc- 


obeKicufn vaticanum fuo loco motum % tranftulir in mcdiam 
illam platcam,qu* tcmplo S* Petri , & palatio Eon tificura immi- 
nct.Hmm{ancmcritbnoftri fecuii nouum Archimedcmpoflu- 
mliscoirtpellarc. Dolendum eft alios duos obclifcos cx eodem 
Thebaieo vd Ophite lapidefeitos ( quiad Ai^ufti Maufoleum 
fucrantolimadplicati,mcoquetemporcrupn in viaFiaminiaia- 
ccbant(non rcmanfifle mccgros:pocuiffct magnusiftevir ijftlem 
natibilscosrurftis crigcrc, & locis celcbribus collocacos pro- 


cona 


poncre(pcdtandostam ciuibus> quam aducnis:vt ille vtrumqi 
clduauit cimento tcnaci fragmcntacompingcns : vnumquc fton 
procul acemplaS»Mari^ popuH^alccrutn adxdcs Laceranas trand 
tulit. 

Iq his omnibus colligchdi$ & delineanciis > non finelaude 
cummcinfudalfemeosque laboresdodbiflimisquibufaucnoil 
di(plicuWfc anim^ducrtcrem , cx eorum fuafione & nortatta 
Topographic adiungcrc ftatucram imcnptioncs amnts 
tnarmoribusantiquisinfculpt^pallimiaVrbcvidentur.Iamqiic 
duoprima volumina in publicum prodicrant, bonorum omnu 
umapplaufunonmcdiocri: reftabat adhucparsmaiorcaelanda; 
quxmortcingcniofiviriThcodonciBryij fculptoris Lcodiertfis 
impatedti reficta cut.Eamquc fuppreflam rcliquincm * nifi ami^ 
corum inftinftu cidcm manum poftremam imponerccogcrcr; 
Gumetiamad hdc opus pemaendum duo Thcodon BryijfiK) 
Thcodorus&I(raclparentmnduftriamlccuti> &nominus prou 
penfi ad publicam vtilicacetn promouendam^ ad hoc ftudiuitf 
\dtrbfuamopcrammihi obtulilTent : Quorum bcnctiolcnti^irt 
vtamplcftor, ita quoaue mihi faeritgraciirimum corum aiixi- 
UoquodreliquumeilaDfbluere. 

. Atncininfticutoprogrcderer, motierat me hocvnu,quod 
tAtn multi gmue^viri manum iam aacea huic operi adpofiiiikn^ 
prxdaramquc laiudem indc reportarant vc Gyriacus Ancoditii 
nus 5 MarulIus,Ma 2 :ochus>Apianus ) Amantius,Ernzus > <Juicdafi 
dus,Porcatius,Sigonius,Mercaiialis,Honufrius, Lazius, GoltzV 
4is3riz6niti^Torreiin6s^iiliu^Ro(ciuS)Anclafrerius > Sitamahca 
Hier,Occo,Odauianus & kcobu^ Scrad^,Gabricl SimconjoW 
tcius,&Iacob〇nus t Quibos ^eceflerunt Paulus Knibius ^ 
Romana omnia mamifcripta lwbuit,& maiorcm partem eoruift 
quae videntiii 1 in Icalia. Mcmk excepit Gallicanas imenptioneg 
Pigonius Vicnnenfts All〇brog& > idem Cnibius & Ricardus Arci 
kccnfia.ParadmusLugdunenii^Hu€dchiusMogun^ica 9 Vd(ell 


, X> E D I C A T I O. 

-Vindclica, Mercator ColoniG(ia>Viuianus CliuenHd : alijqj plum 
mi in hoc eenere ftudij egregiam nauarunt opcram.Scd in ccr cx- 
tcros opus laude dignidimum ad publicam vcilicaccm edidcrunc 
viri dodtiflimi CarolusClufius,Metellu5 &alij,qui Martini Smc«> 
tij collcdtioncs corrcdtas , & a Iufto LipHo elegan ti fupplcracnto 
aiuftas p ば lo fubiecerun LPoAquorumconauisruperAuummi- 
hi vifum eft cidcm operi manum adponcrc , ne idem fcribcrc , &c 
cognita omnibus obtrudere iudicaren (^idenimpoilern^^bs^. 
us^uiddodtiuspraellarC) quam quod toe tanuqucvinpra^tc : * 
runr>Scd maximus& crudidllimus Gallorum Celebris lllc loft* 
phus Scaligerdicicur Smcciana in manus (UmpiUTc, & corrc&io- 
ra publicarc vcllc,addicis cciam Gallicis in(cnpcionibus, quae non 
admodumminorinumcroeiTedicuntur, ejuamSmetian^. Eas 
tradidcratHieronymoCommelino illuftri(Smi Fnneipis xridc- 
nci iui.ElcdtorisPalacinitypographoHcydelbcrg^, virododto 
Sc eruditorqui quia (iipcriorc anno diem poftremum ob)jc,ScaIi^ 
gcranum volumcn commifTum eft clatiflimo viro loanni Gruu 
ccro I.C.Palacino Confiliario>in quibus componcdis &c adornan- 
dis torus nunc verlacur. Neq5 cam excellens opus potuiflec in ma« 
nus venire alccnus > qui maiori diligentia , cxquuiuoreiudicio 
polleret. 

Ha^cdum confiderarcm exadbius, 6c abfolucos aliorum 
labores mihi ante oculos proponerem,mirum no eft^mc inccpco 
labori {iipalcdiflc, ne tancos auAorcs non aequis (equercr pa£ 
fibus. SedjpfcCrutiu^&CiucterusMelifTusquc vinacucilliinx 
ccnfiiras , pu(illanimitatcm meam ridentes exhortationibus im- 
pellunc act negotium promouendum : Racionemque hanc ad«. 
aunt’quodlucratisniesinfoipcionesmbiloinimisplaccrcpo- 
terunt ( licet cadcm in medium proferam , qux & alij ) quod 
cum (criptislapidum formas, (igna» & figurasadpinxerun:£cid 
^eminem ante me (edfle compercum dt prasccr Lafraium,qui 
centum ad (ummumflBdificia} & (cpulchra defignauic. Ro&ius 
circicer duccnca. Scd Rotcij mihi publicanda commiiTa func: 
cum viroptimus aPoncificc Lcgacus miflus ad Rhcccos in viade* 
fundtuseltMcdiolani, ccinacdcSanAiCarpophori fopulcus. 

i^icur promoueam coeptum ex laucntia dodiorum, 
non mihi,opinor » vertetur viuo : cum corum ludicium le- 
gis vice obferuem & (c^uar. Quod li meus conatus mi* 
nus rc(jx)ndeac mulcorum expedbationi , in aroicno cric 1c. 
Aomm probare mca(cripu> vei ncgligcrc Scio tamcn omni. 

bus • 


D E D I C A T I O. t 
bUshoridifblidttti'a^ ca ^equalibrenttrutina, nc^tke 〇 ff(lfoalll> 
furdaprcptendnfi6ni^& morofocenftirse ferantur » qualium 
die numcrtis niitikls eft. 

,fi comment 含 tifbilt 


h〇h 

t. Nihiienimprobancplcrique.nifiaucxl 
ipfi commcnt^tiilirit. Etquamuisreiillilisquam rcprchendunc, 
fltldgiiakiffiiiikhOndefiiliint^iT^nineainfbrcccnftirainapud 
fill fi toilcs.Nofttd hoc mdlo difficiliq^e ixculo lciblis iilis moris 
cftoiiiniatti^fei^eXpung^re, improbaw,^cirridere> 
mdr^qi^hUd^licetiint^atiGiH, didmm can>cn defc^us no>> 
faift. Ita hi hptoiftes, quicqliid alren^runfi Gaborumnancifcun>- 
tur,ea ftatim fbpeh:ilio(cexaminant4ibrant,trutinant, malicioft 


firtgiriismhfleitliWs , vtiri piiri^ vcl vitgwh inlienian^ qu 〇 4 
t6rte(^ioncdigHUtti : vldcatur.In W feicaimrt, fibilis, cxplonojii^ 
l>iKp^tMlame , adirt(kniam v 巧 uc fibi mdulgent nodum in lory 


poqu:erunt:fc?liikHeddcn, talucimiibi demi putantquantum 
alijs tribUitur.Ideottnguntur incm.fe, fit lippitudinc mala labo*. 
rahtcs,iubar folis fe^eiiccjucunt, itaiftiadalienamgloriamcoeci 
percclluntur,acdoloremalotabe(c«nt:dataopcralcuitcrpr^ccr* 
cunccsjcjuidaudedignacflc, honpolTurttinhciari, &inriftcntcs 
iis,inquibusvclmcdiocrcvlcium Compcritur. Malishisanimaj. 
bus ftiffici t rcprdiendcre,Sc vitu|ieraitf ali^pa , laudare ncroincm. 
His fetisfeccre mci non ¢11 inftituti.Suffiat mihi fi mcarum laeiij- 
bitrtiqqum luchcem vnum dikd^rumidbneumnabci&ar , qui 
mihi mille malorum vice f'uerint. 

Accumih his antiquimtis reliqiiiisprogrcflurlis fim, cx〇i 
mnibusnoftribbustc vnuhi ddcgi>Hc»s^ritlitoC, cuius pa- 
trociniortieuiii libium cum inter Gallos ccneri$ 

f}Jchdore, catidbte, & hwmnim ornamemo humfis 
cundusivirtutcs fiincin Gallia fari^ mrav apod nobilcs pociih*. 
mum> quibonarum litcrarum,6rcli^iiriaramlibmliumcc^ 
gni tio^m rt 如 S Atri t 阳 nr, tinqriam ittiftntnis ftem, 

m 虹 ibtis:icko^ati^nrIt?r 為 imKrtiumurcjm iibm incm» 
bant.MiHti^cxcratijscamumdcditi, rdiqtiaadfepcrtincrGaon 
arbitrantur:cj«iq5mimi^mutcaliqudmOTt)intemci:tbcruntiQ 
mgbnuiS ft 辞 dlji 縛ら 11均〇时$ 物 klip ck difliitwbn^canqjjafn 
d l virtij>eiri<>cl noiemt ertiditos /cos gdlart 

Radios files in autjfeus , caracalkutuo wm ; fapeoi fcho- 

墨 tftkrum cMartiUfii , & forfrtltefiromiiiatQ , qiiarflbwi* 

licis iftis Thrafonibuscffutiurt cunouoitiRi fupcrbaiaiftantiaji & 
ftoliditis omnibus ridicufa«ft& odioik Ac c*i i 


>i noneademan^ 
fn 令 M doArinA«M)uo picc^honorb 

pro- 


D E D.I C A T I 0. , 

pro^ueris^ccracosamaS) foues^&defcndis. Mcquc^nte^ h〇n 
viftim fummabeneuolentiacotnpleftcris: quacmc ratiocogit vt 
aliquoofficio mcgratum crga tcprscftcm.Cumquc vc rua dtma- 
gnicudo,&opulcncia ) ccnuiDiu in^is i4uarifa^^li^cibusncqueasi 
ncqucopc^m^nu^ boclkccariumcibi offcrp.Tu, vtbonus^u^ 
dis,eximia:q5 & hurqanit^tis & cpmicatis,bom confulesid quod- 
Ci^que eft^quod rcuercri ter offcrc Cuarvimiti; * loan. Iacobus Boijfardns. 


PAVL V S ME LI S S V ^ COMES 

PAJ.ATINVS, SACR^ MlUTiA Et^VES, 
feT Civ is Romanv S| in Tbrt.lvm. LlRjty « 
infcriptfQnum Roma* 
harum. Nri j^vrTArTEi y perAmfiiftRomuti つ 
In Vrbemiramur, tua y 
BoiJJardeyprtdem dexterajjaad gtauijint 
Lahore pid/u^aiultU^ . v . i :.:..; I A 

Latere prtuu ecquidahinfirtinMi ■: - • T 

Ecquidtot annis objitas : , ; 了 . f ! v A 
Senen ミ erfers ? 、,、 八 b : ズ 
Et has y tuoscL Ca/are^ ' ぃ T M 

Spirante faifos e metalla vuadp^ . ^ v 

Prodcjfe nati y plurimts 

^ofirnus:haudamicul^{olHmmdo, T ” へ .,,' T . rf 
Non Imperator hie reccns 
(Vt liber alis eH ) ^ctufiis cefferit tV 

Tenpms labdrcsi^gilmh 

Auro coronet ille iufHsprAn)ijs 一し . a し、、 

^Tuam remunetans manurrt. 

Lauro dccoras ( namauc haedt^tusts ) 1 •‘ 

T/^/ renodabo comas. 

Addam corymbo$ y myrtexs^ baccuLu^ 

Audor^ pofieris cro. 


岑ネ Lau- 


Laudes vt xttrhdnte ver/fff hoi * 

T uofiulpanthonoriinmarrnorc. 

VATlC^yE PICTORIQ^E SOLERTISSIMO 
Mvsis 入 MIC,。 ET GR 入 TIIS 
pERENNte BOISS ARDO SVPERstiTf, DATVM 
VlX qjALE CONST AT MO RT VIS. 

MEUdEDlSERGO COLLOCANDVMMARMORli 〇 6 

v AeTE».NA ifAMA CENSVtT. 

EVNDEM. LIBRVM INSCRIPTIONVM DIO- 

NYSIVS GOXHOFRED VS. I.C. 

O V OD HBH jEVITERNJE 、 

SENECTVTEMSATVRNlAk 
AdIs M ANIB VS INVIDI A 
Sacra occvLtam 

OvbE^lTAM DIV ET 1RREPEKTAM • 

MVLTIS SiEC VLIS 
HeRC VLEO LABORE 
MaNIBVS EORVM AVLSAM - 

IANVS BOISSARDVS 
AEViTATIS ANTISTES 
ReLIGIO^ISSIM^S RESTITVlf 
〇 LLI IANO BOISSARDO 

Satvrnia SENECTVS , パ 
Hbh jeviterna 
IDvlcissimi foederis ET 
CONIVGIIMEMORES 

HBHN IN SE NECT 入 • • : メ 

SenECTAM IN HBH 
Meritissimvm prabmivm 
MemORI DEDEKE. 


PRO- PRO^PEIU -yENTIDII VMBRi W I,A- 

cobieffigiem. ; • 

Ci re cupis quern Boifvdum Naturacreauit? 

Externamfadem beic pi^a rabella refert. 

I 坤 ernam grapbicafign 鰣 koitum > ぢ 

、‘ Teli 卿 po^madabu. 

St (jH〇s (uJiul^rU durn ^viueret tilt Uhores 7 • ノ 〔 

Qu^bauuu terra mommotU, ^^mam 
Vitals defn 阿 doc(t: 备顿 Ucra^th 卿 m、 
Etgenera^cUfei, pr^a^ reltgio ^ 

Ditierfis mandat a Ubm 9 babitus^<vir(^um 
Irmunm^an^ms^^^eriUs 
Vrku Romaru montimenta Auclom^kund^ 
Ingmium も ド^ ba^^minum. 


ぶ , 


4 ^' 


IN EANDEM EFFIGIEM'^ ROBERTO BOIS- 
i^(ar<Jo pidtam & cxlatam. *■ 

H O iaji t^kxcfi^urartfirtpidcbrajn^tfi^ram. 
Cernts 切 ifie lakes Mqntt 2 pcUis xfpmf.' /x 
^Mcijj>eihumadicuniefi: antmi. vtrtmihui& 9 
Stncjcts^ongefrAfiaty^!) mgemo. 

IN EANDEM EFFlCtEM A NICGLAO iAS- 
fib Catalauno artifkiofifluti^ 

® Vi s 、 

lid 取 相 fdttf/i : ば 麗 
Boi[fardi factor '^t' vix^-v \ 

▲.替 抑^ ド* 而淡产 在!,‘ 似'。 デ! 

ネ v.\、u 

^\ungs > vAv.W^^ «v.vw\ Wivx^, 


** 2 AD 


ad illvstrem et genero - 

SVM HEROEM FRANCISCVM B O V R. 
zollium^Equitem auratum, & Baronem de Beau- 
fcposl. Boif&rdus. " 

Raeter i^a dniidjuu d/tii nejcit tefnporaficUt $ 
6tprijcas vtcort negugit hifiorias\ 

T^extrdocHlo lippwUuocacutit: ameni h lipput 

Ad pUeri fatuum ^ertituringenium. 
Nitf>lidi aut ctrti meditatur:friu 〇 la mente 
Concipity G5 * nugMfutilis ore pari t. 
Ommbu^ obiedtu tmpingity さ hAfitat:omnif 
Sxpersconjilij nilrationcgcrit. 
Vtprieremigio quimotaper^quoratymbdm 
Creditfe(^ tumidU non btniftnM 
Effu^ere obieHas ncqmt eludando procel/as, 
- - ^urmura^eftnifirrenecaltajali. 

HuciUuc mijere (purnojistruditur^ndu, 
^oneefit cctco turbinem^ 


cr far at is. 


•v.< 


CIA 


iJonmintuignarA fara^tauittfnporawu, 
j^ecnaficernit longius if fijuo, ; 

K J)icetur merit ofiuUorum de^rtge:auorunt 
NecSophiaaMutrix 9 neccomeseJfepotcfi ». - 
Hitantum curno terram projemderearatro 

S^i^t4igni a & duraco^rcfarramanu. ^ - ^ • r f/ T 
久 ^ 你 arfifaciem、 prdfcm farina 1 

^eSamj^ verpituobdere JUbra molu. . 

Velcopbinis le^os ex arboreconderefru^iur 
inharentes cnucleare nuces. 

Ruri hoc conuentemanimalneqfieCuriamrat, 

FV lites cultdtermirictclo^ujo. … 

N eclat madJlabitPrAt(nru/uranp^tr^nal 
五 xponatj^^eritqiMficra^sr^rho^^.,:^ 
Sedcuius ftn^A poFterUntpeiforaMufi, 

Quern rerum excrcet [caula cogmtto, 

Hune 


Jb 


★女 Hunc adhibet rebus Res publica d 〇 aagerendif \ 
Huncobvirtutes iure.Senatus amat. 

jijfijfor Regum.pe.lh もが p 、 似 fi cu pa— 

Pr 處 Jidet メ 如娜_サ 卿 び喷 


Is Patrix iufiu fifiej dejendit in xrrms v 

Duxte}Mtwp,atit,peditumreit 〇 rvfjr 机 bontit. 
Non ilium ferret, feno qt*^ armatu^,Enj/o: 

Nec cfUACtforMm t.ela cruore maaent. 
~Pugnarum-firef itu mic at , ¢5* clangor e tubarunk 

Exfilit : hit animi vi mtUore vigent. 

OmniaMermt^um pnuidet omnia^mdens: 

' Necduh^s r^Mf prouidMolrMUur. 
Lomacatumfecadudun 1 ■_*〜•〜• 

lUeexpr*ftrm*^^ 

Tantitfiaotaviri ぞ ttdentia:cdttHftlU 

SoUhmintvtDiuum munmcontig^ ■ 

HmcilL AanniM , titulis iUufinbHiorta } 
Virtutunf affertrix edit a nobilitas. 

Hacmagni Heroes fAmam meruereperennem 
In terris:altos hacpefiert ^olos. 
HacproAutmicueretui, tju^Ura Lemouix 
* kuracolU^artM^tibiferuato^es. 


m experientia : nam^, 
r tura not at. 


H^ctuclarorum Sobles condigna c Parentum 

Excellu,p^t(n 〇 f>ilitM^genM. 

も decuf ド hum 芦 钟 坪 

Inter vte^. Solti fidera cuna^nbar. 

M^rtia teprimof locat^, 

^Annumeratqw Jttu Gallta PrindfitM. 
Quoddefetifa tua ^umlibusanxia beUit 
Robore^ho^ili n 〇 n mt tHa maun. 
Quanio fere^r^as multo mcerorephala»ies 
Mil/ecoa£fad 〇 lasjtt/f(ra mi/Jepati. 
^umvacuaci/islmcrm ciuihsvrbes^ 


Oppidadiuitys £tnf Jf 〇 ^ ata f uis ; 

^um Ligerim fanguine Mauors, 

TftnKe^rHh^SefHjnafuxttaquu. 


i Si- 


I 


Sijierct iratum nec ptuaincendia NumeH, 
Queisjuntcumdomibuf ^(PniazjuaJfa Jittf. 
Tunc quAnon pauidafub^jfe pmculafronte ^ 
c Teiuuit?qu/tmens? cju^tibivultuserat? 

Q fiis non commouit JiimuUtai irnpetM ir as? 

§Iha bilis non eft excita peHoribu^f 
Vtpatriam propria audere^ pr^ferrejaluti, 
QreditaquA vita cficarior ejfi tua, 
unctibi inaufum nilyintentaturncyrcliSluTn 
Quin tua vis rntfiru rcddertt auxilium. • 

Hoc wrtutis opMy gcnetofa hoc pedora pr^Jlant c 
Hocftudium paciSyWilitU^ decttf* 

Qua non permittent tevllipdrereficundum. 

(Aequalcs virtus amuUfirre fotcft) 
Atijuorfum hie, dices, contexts carminuordof 
AdnoftraslaudesqHtdfdcit ificlibet? 
fDicam e” : adhifiorupriem debmreferri … 
Qua )egis hie breuibus compofita hiftorijs.' 
^Prifcorum c/uod ft ftcldrum Jcriptareuoluur^ 

Si iuuat Iciiis inuigiUfelibru 9 
Vnde tibt in proivptti fapientiafummaparatitr^ 
Qua teadmirandurii re^tbus vna jaett : , 
CertumeBinrioJhoMil^cvolumine, decjn^ - 
Non alicfuaemanet protinusvtihtas. 
tiAdderjuodhscmixtum iucundumetIvtHitati: 
Vtfru^umdupUcempaginaqUAqueger^. 
Nam も hismUltalegcsVirtutHmericomiaciuntif* 
dAt ^irtute bonis gloria parta placet. 

Nemo nifi infinus Qinc reijcitjautmalacuifttins. 
^Atqui ea lan^iefcit qua fine honorevenit. 

Formam antiquorum hie cernesyftatuas^ Deaitum: 

Signac^ ftcrijicis Jeueneratafocif. ^ 

Hie ark , JjictripodesMc leSifternia T^inwn. * 
Exprefa hacfacrithumaterraloco: 

Vifcera in Enclabri tttricus rimatur Arujf)ex h 
Aftato an fidean^fulntoitcur^modo. 

fsAn 


An cdrextuimr^minum caput: ilia nun fiht 
L/t^ywlintortofit diaphragma fitu. 
^Anpmgtiinugulocrajjksdijlilltt apcrttK \* 
jin fugiat nudos viHima dttHa Popas. 
^AugttYadefi cinBu teHus wUta Gabino . . 

PeiforaJacrorum^ owina cun£la njtdtti 
EtlituoctBliregionesfignat: vtinde 
Contcmpians do£lo pemottt augurio, 
Traf^tibuspennisdextrarnyUtiamue^olMcris x 
Spe£tent:an Ather ofcineclangataue. 

^An c^ruicrocittnt: ijluUtdectwninc bubo : 
Lugeat an u[um DdHlia^aUs Itirt^ 

Succin6tus cauc/t clathros Pullarius aptat . 

Fatidical plena lance aditurusaues. 
EJunesvolucrum, tripudi^joliftimibabetur 
^Hfpicium felix:trifiius omen eric 
Sifu^iantoffam adpofitam ypultts^ cdtillum 
Subuertantrauide glubere cunda, bonumeft. 
Siijuidat cxcidcrit puHorum ex orcjacrorum, 
^Pars ea faufia^jolnm fiquapauiret y erat, 
Jsfecfttis:ornattis candenti wfieftcerdos 
LuftraUfcircumteJqua refunditaquasi 
Signati obfiruat caliqua fulmina parte 9 \ 

§} uoa^ modo in terras eiaculata ruanti 
Eximirit folenqud clinia, c/Ua^ caduca, , 

^uAnoS;Hrnafimuly au/t^dfurnaf^ren^ 
Et^fdfalicollticerufulgura flamma : 

^ Ma\ minus terris brut a nocere filent. • 
Intontt an Uuuw: anccelofulgetrajereno , 

Conjpicatimcrijpojirinxerit igneiub^tr . 、 
Owniadif^uirit.-riTnatur qu^Jub aLtts 
^ ^fi/HiSydifcetneni omifia ab ominibw* 
SirittarhbegnusverueXf aut taums agaturt 、 
Si cjM ambaruali dona cremanaajoco. 
AutquA^ontificum caudatenus hoftiaflamniis 
VritHTyefi^illis hoccauiare (aernm. 

< ★★孑 〇 ん 


〇 bfirttatSr*Jheptt«miujonumHfidedijfm, 
a^lfCurmure concept as qui, tmpcdierfpreccy. 
^^edditatum pofiquamfiintvota y ^rittlitdtu/n 
Deuotos epulis tunc iuuat eJSccibos 
FlaminibusdextrA partes ^ pdfus y ^ annus 、 
CeduntxAtera funt pmUtficata Deo. 
Qircumarasagitareajorosagilipedccertanty 
^Atque hymnts Suferoi conceUbrarepijs. 
Hectantum hicarda facrorum traditur^autqtf4 
Trodidit antiqua relli^onc^ages- 
San£ta hie fek&i Jubfanf deer eta Scnatt$si 
Et face (^bcUi tempore qu^auegerit. 

Qua delubrafuis altariaponat, ニ 

OuAmonimenU ^cis, qH^fimuUpraloctL 
QueisMulisobiet 9 c[Ha landed hononmerentch 
Per qnosres^ dami efi^beaegefta for is. 
tiic circiMc anus tfmtrau 、 

HicftauasTTibfris pontihus aritat aquas, 
N^biltum hie graphs Jignata, Juperbia \ 
Hie confirtptorum pompa verenda ^Patram. 
Hie ofien^nturp^lmatis pallia iimbis, r:\ 
Juguftis tantum congrua C^ibm. 

Et cjua Magnatum prdpexfas purp^rM 
Patrtcu forma e^lhicfinuofa tog^ 
tiicpaludamenti, (^chLmidis d^m 
Clauatijpecies hie trabeaufari- 
^oricAy (^pauiduscrifiat£ c^idif 


horror. 


^pauiduscrifia 

Ce^a^y&immanitorta fagtttaUefa. 
Sarmatict^ingensluMtus mlttfs^mbo: 
Et metuehda fero duraficurisapro. 
«=>* 


Lncanis Latialia piUvcrutts 9 
Etpelu,(^clipei , 作 icula も, 枝 gkd 中 
EtfrdmeA^ScythiugmtisCorittiis 0 * arcut $ 
Et aHimuUiplici b^utheus dreJoMt. 

Hie MatronarumrheditJ^piUntavidcnM^ . 
MoliM^auratiseffedd f4&xrotisi 

ニ 0 Et 


Etcfui Sidonio (kturdtatfimtiricepalla > * 
EtftoU cortcbyli lernmate textafluU. 
Vtrnulierpi£laplaceatjHCcin£lacrocotta: 
Vtfit ddextrcmosinftita tenfapfdes. 
Carbaja^vt longo finuantiafyrrnatt ttrram 
Continuant Latijscon^rHa wrginibM^ 
Qua crincs nebnlts textilibus exomarttes 
Auroillufiratis emicuere comis. 
Te3 〇 rafrAcingunt torques ^redimicuU fronU ‘ 
C/tlato circum IncieU Sardonjche. 
i^on iUis Adames y ^viridis non defmnllis 
Smaragdus y non c/UACcsruUgcrnmamUL 


£ 5 * ab Eoa wniens redone Pyrobm 
Pcrfiringit flammis Inmina taiia juts. 

( qualem digit o "Berenice aptancrat olim) 
Berillus. Ti. 


£t, . • 

! !us 9 Thario femina chara T^hcu 
E t T^tolomAAA ClcofatrA ihfi^rns tnauris 
Vni 〇 y [id (j nidi a dignioraur^^eA. 
Quicquid in tot of Her at preciojius orbe^ ‘ 

Romans ornarihoefi ^olumnurusy 
Nec Untum cultHStftos wftitiu habebdt 、 
Quantum inpriuatis Adibns extiferit 
Sumptus miremur:fuer.at dum totafiifcllcx 
Aurea tgemmatis dum rHbuercJiyphis 
Vtna y pofihabito clegit crifiallina vitra \ 

PlebsJioUda: cUdronau(eabundabit!i (,. . , 
Nobilitasplenis potans Setina me tretis, 
Lubricafi/uc annojis condi t a cadis. 

V^flos menjarum difiinxit grande Ebur ories^ 
Et texit molles purpura fuja tor os. 

^unc qu£ non pofitis fumarHnP fcrcuU difiis f 
Qha non eft auiddmofaJalsuaguU? で;、) 
Vile gdrum patinas nonquam confperfit ylp$ct; 

ec bet 4 [after et ^ina fiper^ datum* 
Sed muli grandes y quA LucriHaPeloris 

Baia?}um illujlrat nobilit^t^ finum. . ^ 

x>:\ x*- 


tuculIipG^aft ymmTtxdffAtd^a,Utor^' 
Ettutdt, ^getiddMpturin^lpeltpiit. i 
Vulg^^lMgalima^eapddedtrunt, 

Et viiii <vifr tjtfuncj^iletit}tt4tiu». 
Nmr^Jcnmnpiil/ipurriir^^liiffib /: O 
Tei^ki ぜ Phdfis.p ザ drifitaUi. ^ 

TeK^am (kmHducMiCit 树 ifuit ortxinya% 

Negle{t'tfd^dtftpmuf»Mliidmiri. '■ 
TtmH^inenjkt beUamd^^ficutdM' ^ 
Seri blit A, ^fipidifctUfitila tin^4 fkuijfs^ 
MixM^ odorattrfiuxermit bAlftea lyfhphfti \ 
SfhmffA bert^rini 


jiddeejuod 

(Maxi^ 

DUkijUpo 


pert^rtnu baMtd MttrWoribUf. 

1 edWpA^mpenJa fipale^ii 

Sttlldi^rotiduba^kmm^rogti, 

Funerid kirmutum dtiM ank^et'ih ighecaAdum. 

Infiruttih^fttai »fiia cMtit^yVas .- " J' 
Sedpofi^uaminferiA placatis'Mknibifi epnt ^ 
l Fa 冴 x 赶 Stmn^m'ot 咖种 ttalMt ,:':、d 
AuroAu ) . i 
VrriA etenm vtkkmnm nttir'iiffamdnbi, 

物 ' 吨找: 相 armmiffk :、'ふ 

§1 uxdf i^f&miaxp^imitytYdpa:, '、-'. 乂 

Flort 说 ヤ 

CogUMo afutrM frn^umt^f^A*namir. 
Atquevmbram A^tno 
Surift^ YM4 hoc 

hxcfi^Uvktni^:.' 
blojiereritmitms. ぜ fimbwmeki^f? ' 

Coriat^t, 相 iurN 細 hte 物 hi 狄 fmH 


yi 


Am^ofiAtineid fihy 〇 jm¥ffk 
Dulci 叫 ^ 0 舰始 ihm ex/>mi»am}^ 私 '^ 

卿 ' 1 ^ i¢ 離 咖 r— 祕か • 甘 、''、.‘. L Has mi hi rniranti virtutcs magmu A folio 

Hie tibi Tatronus commodtiSy inquit^rit. • 

StMUteftdoUorurn ccnfuram ferre virorum : * 
§lHtismagis bumanum peifus inejfe folet. 
Adtetgiturjuafore ^〇 3 at^ mbentcrecurro, 

0 c Peri^ordAi gloria prima joli. . 

• SituopHshocnoftrum vultu meliore probauts, 

Vno tcUtw iudice Zh(Sor ero. 

Mecfucrit durum tantos labored 

Nectantum ornandts mcubuijfe hbru. 

St ttbicjUA a noou fuerint de/enpta flacebunt^ 

Sufcepti prccium id nande labor is erit. 

TERTIVM LIBRVM INSCRIPTIONVM' RO- 
manarum Boiffardus ad Lcdtorcm. 

\Ecr 〇 R,en tibi tertium ^olumcn 
Inchoati operis: cjttod exhibebit 
Pnfids Romuliaum tibi videndas 
VrbU rcUiquias : Suferfiden 
Inftituto operi c/uidem volc^am: . 

]Sl ^^rauis tibi U£fio otto ft 
Script or um totits font mtorutn. 

Verum vt provrederer iubent amtci: 

N on quide rummer o minwprobato “ 

Fexjiultitulit tmperita ^ulgi: '• 

SedMuJarum ¢5* Afollinis Jeauaces \ 

Magnw Clufinsille^magmutUe 
MeuffuSygemina huitis ajlra ficli: , 

FrancUgeniale fidw ifte 9 • ぃ } 

VtiUc A trebatum perenne lumen. .、• 

Quorum iuatetum atq^optnionem a 
Omncs nondubito fcauierucUtos. . 

Id uemm ejfeprobat hreuis It hr or um 、ぶ 

' Diucnditio toto irt orbcynupcr : 

ィ Quicufi "Bryiis fuerc pralu. v , 

^ Haud pofihaa mihi luwbrationes 

MoleJiA fuerint :ncc hAjitaffe 


T>urum eritplHteo:Etlibrata amu^i 
Circino^ ciuadrata cum rotundis 
Formas rhornbiyhemicj/clt, ^anguUti 
Etcubilatera Acfkapmicillo 
^xailoordinepingere: fiuepontes 
Arctis y pyrarmdes y domt4S y columnar, 
EreUi^ obeMfii opusfiapendum^ 
(Vaticana auodarca adpropinqua 
Vf^ue^nbrn toUit )aut thcatrura y 
Vel CirQHV%. a^fojito cxfrimamdecovt. 

Curfit medium y "Pugilucreplet, 
Auriga Mt celeres agit cjuaArigas. 

Voices apet it (xuorefalni^ 
Sugitftum in Podio tenet Senatus, 
OrdoPatricius^y^ MperApor 
Orchefira refupinweftcadem. 

Tulkillis Equites 3 ぢ incathedru 、 

SpeBant qtu cauea infima geruntuf* 

V t frAcindio Exjtfeftr'ia a remotis 

Topularibusx^terua 遇 
Tlebisperctineosy ^viagy 
Dijiributa folet Locariorum 
Iujfu : ( JSamlocafingtilii habendd 
Vifignator ordinem hdicabat 
(^un£lu: )ediPaporticu^Jiiprem£- 
PerJubfiUia ferrnn£ 〇 ccHpabant^ 
^ullatifintuL HAc^rnbe rvt notentur 
Cur a erit mibi. Nam^ onus laborum 
Dulceefiyfi vtilefitbanis^gratum. 

^ulezes igttHTybcnigneLefior 
Eadcni bdc quoqueqaa prioraj^dnfe: 
Cfuartus vt( Supmjuperfiitemrn^ 
Si^elinty manuum leuent frequent es 
§}uoschirajnramihiparitdolor€s ) ' 
Sequenti nhpraparctur anno* 


axL 


/IT : 


我 6' む、 气 

1 m- 
,uv. 
Ik IOVI ^ 
r OPT MAX 、 
ET HERCVLI 
IN VIC TO 
C TVTICANVS 
: CALLIAT ^ 
% EX VOTO /7 


InJSro Pt/catono. 
In do mo Marci Aemylini 

黼誦 ■誦 41 


IliSi 
1 p' - 卜. " * . ' ~* »_ ■ . i mr- .!■, _ * '> » '"yp 

^yivud^farcum Jfcmylinum. in ^f^onc . CN, NONICE VR5I 
5ACERDOTIS CABE^I5 
MONXI5 ALBANX 
CAVRIONI*S 

C.NONIV5 IV5TINVS 
ALVMNO DVLCI55IMO 


| 酬: _ P ___ 變 響” 11111 ,': 


.で: 今“.'* 
r fyuri cA.ntcmum Fotrco mo^jcne . 


In domo o/fLapherorum . 


CAE 


SAR 1 
V5TV 


DIVI 


TERMINAVIT 


CLXVI 


PED 
が 


In (lotno CMophcPorum . 


ク -a-Ii-l-ii- lig 

--IIIII 2 II 1111 u = = = B » 4 = _ :ll s l£lllllH § m « llm=illl = = !r 

_ s 33= s = z= 3 l = l = - w IIIIH1l =: ll = __lll.t-ir r llll = ^ 
2 , 
t ?v . . • - .• . . 


Ik LIMP. XVI 
: EN5 〇 R. 


cedes zJtCapbcporum 
• ^ 
0 I 


x A 


g キ -:• 


~ : — : 
IN CO LVM I 丁 ATE E 丁 S ALV 丁 E 丁, Cl C I O N II 
\APOL-A.V^Tl EX C . FORTVNAXI JMANVBI2STI 

: AEX 


\GXVM A.VGVRVM QVOD 
(SE VOLVERVNX. 


5ECVRIXAXI 


"ER 
戀變麵 匿 

〔IT V つ - • • . し 、’’ 丁 

* tv* itxvy/ • .rrnn*; 

" JI-V! : u^ u. : * : い 〉 v 


f DRVSILIAKV5 CE5TIVS ET IWR. 


メ * 

m 


• IV •〇 

" 一. • - * — Lfi 1 - ! で _ • • . 分— _»• . • . » ■ •• _ ••一-—! L - — . ‘ 

• , •- - : - . v ., . 蹲: •^娜 n 
,'乂 ::ゾ 


A T /. V >I 
) ■■';. . ぼ 

j .:バ./ ンバ: T -つ、,、. -./ !.. U .?,, ; L 1 t ,/ * l 


» 


Ik >XVI, 
OR. - 
cy£pud cedes zyKaphceorum 

Maphacofum 


u y\laj?J?tros * 
FeLix Campania 


ivliv ぶ 


praeFecIv^ 


vrbI 


V 


NVS 
v 〜 -xv . • .セてデ 


織 

is •磉 

Ai • 


が ; 


染外 

け 卜, 


.壤 


糖 
•- 


‘- V -, 


系、. 

議"^ •次 各 幕 •峰 
マ备# 、 ゴ. 


■ , 

r .'、f 111 


2 ^ p 丨丨丽 圆_膽__1 麵 fil 
Jl.AVF.IDIO FR.ONTONI 
?R.OT4EP 〇 TI M.COR-NBlI 
FH-ONTONI5 ORATORJS 
CON5VX;IS MA GI5XRI 
IMPER AX ORVM LV C I 

ET ANT ONIPfl NBPOTI5 
AVFIloi VICT OIUNI 
no a.*E,P. VRW BIS CONSVLIS 


_豪_謹!!_圓_11丨 ; 11 綱 丨 

In tCom JlTarci Jtntatiit /tScrxi ■ anti^ua irrfcryxiitmr aSraja l 
% 


_ 麵臟 iilH 腦圆 
I 


4 


で > -' -:5 .. •多. • 

电 


11 i - .-. . 
•r:; ': , :x f; 1> .r ' ..、 ' , •’ 
麵 s In tint^lo 5.S- Cojvii Tin7nla.ni . 
〇 fn Jbmplo Junoms : ifuod est m 

f 〇 r 〇 


jiifcatorio 

J^nucT Gafric/cm ~Ua^atutfL 
ぽ 'll! 


• 2,5 


orum 

2,7 ^Abr. 


~ allot unv 


i i>m.i u^ijvwiwju'/j.i »r 

r~r^ 

D 3 1 S MA.N l BV 5 ^ 

1 

丁 CLAVDIVS AVG.LUB 

: 

丁 HALE 丁 IS VINICIAMI. 

e 

NOMENCLA.TORL5 

| 

八 CENSHBV5 
XHALV^S* E.XIANVARIA 
LIB DF. SVO POSVERVnT 

= 


LOCO LECAXO AB 


IVLIO AL.CIDE COLL EJVS 

: 

- « 

i tcmplum Iunonis foro 

Pifcatorio . 
D . M . 

S . 

T. B Y R R E N ] 

1 V s 

PHILIPP f e 

e i T 

S I BI ET S VI S 

E T 

LIBE R.XI S LIBERTA 

BV5QJVE POS VERIS Q.VE 

3E O B.V M . 
Q^VINCIAE 


画 画 __ tt _ 画 画 _ W _^^ 


In 


^tcmplo 


Sancter j\1anar JcL PiAnto 


.. .. .. 

Lb . ュ 。 . :ヴじ 仏 漢 ■震# 痛 丨:立 a 

In tanj^lo S .Mari ir <iel ^ianto . 

- -- - " - ■ — .' 
v‘ 

及, M. SVLPICI BA.S5I 
AMICI OPTVMI 

し NONIV\y 


A ぶ P : RL1B : NA,5 


vn 


EPVLONVM 
_ ? 

* ニ a '- — I 


BHW4WWI W 
_MiJ 


In 


▲ 


5. J^lcoUj . 

- 


'k-.y 

• fe ,. ^ - • > ト、 ' 
‘ - ’ • Lp 

m 'w m ."'一^^^ 
CmTlsi 
I^rs a£rra nreccd 
tcmjilo srj^icodii 
' cji\ 


au/r r/t m 


FVRTANIA i. F. SATVRNI 

NA FECIT SIBI ET 


MANN : 


EIO A F. 
CGHOKTU 


C0R .CEL50 FlLIO SV 〇 
MILITI COHOKTIS VII. PFAETORIAE 


M. VALERIO ISMARO XTONIVGI Sy 〇 - ET 
M. VALERIO M SEMNO VERNAE SVOi. ET 
M VALEFIO XSMARI t. HESYCHO TVTORI SV 〇 ET 
6ATVRNINAE VENERIAE VEBNAE SVAE. ET 
EMCHARINIAf. LIBEKTAE. £X- 
5ECVNDAE VENEFIAE VERNAE SVAE ET 
LIBERT15 UBEBTABV5 P05TEPI5QVE EOHVM 


NATALI VENEBIAE VEKNAE SVAET 

3 -r l ihus Jacobi Jc s 'p crocc T o J^aiorio 

^ , 

ハ: 


,そ. 


h:iM 


p -vt *• **^ 

. ... a - 

: V-"-4 V-Wvt- 
賴 ■權 慧 

: • ぃ'.,….'.;: ▲. : 十 

‘… . .. . ょ: 多 H 

ボー : く‘ ,. ユ 

. . ., 心。#,% ニ 巧^ . 


* ; •. ^%: 

^•'nn ^Tn m^uCi rina . 


.知的 旄 ミ 


E N JL 
^ CTT 


MRRBNTI 


FE. 


11111 

» in 


圓 i 

111 

1 

IS ~ 43 
イ c 土 ^ ^ 一 


あ 


.猶 .妙 


*;. 

: 愈 


舞 ギ々 


* 

.vs^‘‘y^,' (^(5 知! ご 
55 狐” 

| IVNI 人 £ 

[ TOKQyATAE 

jijfud Calahum ^Joro pi/caiorio. 
ダ 
Jflll 

丨麵 ill 

11 

1111 


1111 


W 


■ - ~ 

一 _ 


.で 

Ante (edes ^uc/iorts tehey 


^ ejusJed Cirtcij teJes • 

it 

353 


V V. 

yfpuii "Paniagaiut 


m 
q. EPPIV,S q. F. COKRVE. 

cror>i A C F. SILUXIO 

£PPIA . L F PAVXT V 〇 L£ 
N IVIAISTA. M -A.TE.R 

tLPPIA M. F. POUH 

FJLAVIO AVG LIB 
•SATVKJVINO TABVLA 
HIO AVEHICVL^S rLAVIA 
PYTHIAS CONIVGX S V 〇 
C AFI SSIMO X.RGA DB 5EBZ 
NEMEREN TI FECI± BT 
SIE>I LIBER TtS LIBERTA^BVSQ 
POSTEBI5 QVE, E O R VM \ 


mm 


ipp 

一" ; —ノ 


難 r 


M* 


私 ^ ^ 
5 〇 


METROD ORO DE 
t^D O MV 尸 ] R_VCICIA 

"B ENEMER^NTI 
VIXIT A.NNI5 
V. FECIT 

MAT E, Ri 

ピ ご ニ: •-•、::-、 •• ノノ - ンス :-*:•-- ••,こ/ふ V .: 
及 POMPONIVvS F'AV^TINVvS , OCTAVIO 
^vt^AVJLIO FI し IO B.M.rECI 丁 SIVI ET 

-• ' *i • 

i^-VIS LIB. LIBER.TA.BVJQ.VE PO^T 
^ 'O ER.I5QVE E- O R-V P«. s^i 


'% 运5^ ▲連 


css 

-: v.> ^ > -..r 


フ -# ^t^: ® ^ ^^ ^ < 

i^*n.,vr フ —’ , 


v.< 


« 黨 <4 V_ 


^4j)ud FrancifcuTTi Lijca 
念….、 ニ tn H JT ri 術:,- 


'•,‘..、マ 


lit- 


Franc ilium Lijcam in Ht^crionc 


• — — TCTi t~i~~ r»'*t -"fT 1 ~ 

In Monajtcrio S Tidaria : tn Uta 55 [〇 AVR. ANIANO 5YMMACHO VC 
1FECXO VRBI CON5VU VRO PKirfECllS 
TOFIO IN VRBf. FCMA FINITIMI^QVf 
INClls PFAEFECTO ANNON/L VFBI5 

ie ponuficI maiore qvi n decem 
I 5. F MVLTI5 LEGATIQNIBVS 
AMPLI5IMI ORDIN1S DE5IDERI1S 
r D1VOS PRINCIPE 5 FVNCTO QVI 
SV3 IN 5ENATV 5ENTENTIAM RO<JA 
dlitvs avcToritaIe prvdenTia at<Jve 
5 VENTIA PFO DICNirATE TANTI OBDC 
MAGNITVDINEM LOCI EIV.S IMPLEVE 
AVRO IIXYSTREK 5TATVAM QVAM 
3 MINI 5 AVGVSTISqVE NOSTPIS SENATES 
?〇 5^IMVS DECRETI5 I'BEQVEnKbVS IM 
ravit Idem teivmfaIores principes 
fpT rONsIlTVl adposiIa. oratione ivs 

Yanc: 


•am m 68 

み 
IVIV5 C F 
I V5 T VS 
VA. K I A M IX- 
H 1111 P R 
IC INI MIL I T 
,NN XVIIH 


N 


ANN XXXVII 
B T F I 


VIX 
a 〇 MA 
i: ' 


: 七 


In \ 


M)ncutrtun 


T * •►、一* 

a. <ra 
B. 6 3 


1111 

MMiik 

!| jl l| i ]lill|||j|l]l!l l li|i 

' 

Sill. 

• • 穿 .‘、, Itt tlomo J^orciarurrL- . j 


. 联 V* €\ In T^aLuio Norciarum . 'Vbi cjt 
Jlutud Alonis . 


tr 

,tV 


, ,V»«L 

.:J 

•A 


■ — ,ィ v 

V バ 
落^^ 


-オ ‘, ‘. ‘ 
. 

/trt '• .rspift 

へ 

. 


in fora 


'catorio 
aUatunv . In Pa/ait'o C artJtna/js 
.嘯; 


丄 i ,: V . •ン 
、.総 - . 落 

ご •ほ ネ •'心 r ••て 

•V ぶ . 希 : 


,A 


: パ 、 ■ 

V. r し 

ノ 年 ボン ’ 4 

ィ厂: バ 。- 

. ハ .. つ' デ 

w 

' 禪 


vy. 


- 


■ 


»'«sr 

it- 


レ 


ベ > ) 
: 


..■名 
ニ ' i.:d'- 
式 
: •淡 


i 


/ adiutn Salviati/- 


crion 
If • 〇 T v >V r 


■JO 
y.T 
D€j Til ,公 ' 
? C * 


r ** ' 

ぃ 


. € :: 


/.'I 

'ろ:. 

,-' a : ':^ iAJD DONI 
iHRTpiC 


• - — ' 

— wite xdts Siirronymi Copcptas 
noiv itr<icuf a Sa/maUs 5i*i 

^•vYkV 


し. ' • • 

.-1 fl . JVA • • f 


* vr iHT r n inw* 
T:4〇vA!^ uaw.ws •»** ' iS^' ' 

iaiHi 


ホ 以 

vAifS~.. • 
■Mca^、 


..レ':,,:. 

.ソ し ■ん ,,•,ハ/ (*.’•’ • *••» ’ r " Y ( 乾 4 •雜 . ンぐ 7 ^^- 
K 於、 


,/ 0^40 :W/ 

( 好; JTAd 系: W 
1/7(^ * i uA 

じ,/^^% 


vu 


产 .ow 产オ /〇 


,ViiL 


__ 


.'H- 


V' 、 
rs/K ^: 


,ハぃ . :.. り .. m ” 

: a 〇 i 4〇 ひ,, wn , 
ciiio i ✓!; \ 

Tii . ノ •: し •入 Jlia 
,、» 


e 

バ i> 


3 


. .ザ; ' 

^M r 4' 


礙 ■. 


為. 


V ぼ 


., 


- ぞ . : , レ 


>V- 


«1 


’,• N 


,• :•• 
t:..a 


逢 7 


- k • ,. 


这.. 4 

ズ G フ ノ l て 
. 1 V ゾ 、• ノ!, 


• ごて .. . ' _ 


.丨 ノ ■ ,► '<'>40 f [ T 

故;!.:::、, ぺ y*i^s‘‘- * 

' P^JiRi|r /•• ,»i '-'ii 


一 藤,. 


翁 1 :. 

^ i I 

子 ^ マ:^ ~~~ ~~ _ ■ ■ -‘史 m 
* i *d r 〇y • i vi 〇TV*> I JArv 
. 'iv.Tji i . ' : i: V> VO>i4 S^l . 〇 T/A 

•m … D • 乂 边、 分り ノ 

♦*〜》—’ 、 ぐ マ を IHT "link ぃ i J : Y/i AW 

M (m へ r * T3I OOAf ,- ド 砂 • OJJ すノ ll5?A1\Mi 知 

< 
y_:. 


Jjk:':^ 


、 . 

1111111 iii 一 l_i 義一 — ii : 
rtnwMffwr フ 


In domo Salvfatorum . 
f v p : 評 1 、 :; 隹 


:^ 病 
..• ^ ' ^ "^ / ^ -•, -: 一 ^ 

.4篆 ••.案 暴 泽 


d づ 


;& — 

i r ; i --* ^ ブ 

':乂除 aturn f- 
<it 


In domo Vnulinor 
D. 


M 


CLODIAE DAPHNm_ 
F£CIT CLODIA PKpX) 〇 CE 
MATEI INirVL^ENTISSIAtAE 
ET 5IBI E.T FORTVNAXO 
DE.CVFIAE ^CHIB . LIBR AEffi 
CVR £T LIBEaTISL|BERTAB^ 
P05TERI59VE. EORVM- 82 


D 


Is 


M A. N 


IVLIAE- L F CELE 

TlTl CLADlI EV 5 CHEMVSETI P 
CLi^DIAE QVIANAE- ILVS CHEMV 5 SOROFI 

primitivvs A 1 ATBI 

EVSCHEMV5 CON6 〇 BRINAE SAMIAFIAE AFETHV 
SAE I5DEM CORPOFIBVS TFALATM P£PM TRIB PLEB • ET 
TI^CIAVOIO EPAPHROEITO IATAE. BENEMEF FECER 
ETSIM ET SVTS IJBERTI5 UWE1ETABV5 POSTEFI^QVE 

I : 〇 R V M 


1 ■_ ■ 巍 上 . 


/ 
ン 4j>uJ ^^PaMlmos • 


• V 、 

f — 


• ■ . ^ V» 

ノン、 Vs . 

C ) 


iff Ui— ^ • 


In 7omo Alcxaniri liwcnalis . 


体 


85 

iiiEiaii; 1111111111 KiJiiiia^ 」 . L . ふ ... — i 川 , 1 .‘..… L 一一 ..... - J 


T 


;iii: 


1111 MSlIiSIl 

一 " パ 

ERIVi 1 XR0PHIMV5 eTsEpIiWVS I.Ji'I.. 


JPii 


M. VAL E IU V>5 丁 ROjP H1MVS eTsEI^WVS 
MAXI MVS AMICI KAIP.ISSIMI FECE 
5IBIE.TSVIS LIBE-RTIS^ ER.TAB 

«iTF r 1 s 〇 ywag 湖 mi i E. O RVM 

in fb-.i».xxv5«8^^^ ! # ; Inag pxx 


囑 圓 1_ 

:ERVNT 

iVSQVE 


VTI5I 

- i _ ■ __ 4 


■m 

11 

11 

iiiti; 
I'ji 
I V5- A 


mm 


S J^Ciriam 
in^onticAhi 

- u 

J 

ADrrn DEBETVB H 州 C 
I^ECVNDA M 3IONVaM£.^T 
llfDE 5ECVNDVM MACEBJEM 
^VKAPPIANAM IN QVA OLLAP. 
5 V M £L 1 N D E f" JEQ V5 Q, AH 


タ 

.8 novlrH x II kaom a jc ト的《 VJ H « 3xs*ilv K 
k s-w 3 TAa^s* xu to xiNa^AMOK yl AIAIi 


、£yv '• few 4 >- a 3 x i fe 3 T MAMHDTA & 巧 3 AIS 

' (^ h . , 1 LN 3 MANOW SIAH Sira : i> 2 * 2 u.s*M 

•• , 

• XH^gu ト w ISIS s-aK&OKr^I 一 的 AJNUW O 


TVA Ki o rit u- A-bs'Iirafi lo ofl IPXA yl 

b^Aav lH gwflKa 91 x sf w tfl IT: 

* ^ 'K * v . V 一 • m 

, . xrt 1 TAISV 
vaId«a « TC Q 


vix 长 ax vl Hva 

, HHSSisx SH>X 
••• • 
'svaar.bsurgJtw.qvur^Hn .fewfl^HIhw Hsw 

SAO H- WW H OS' •aTW SvVT ; 11 do .p< -:w: 

ccpD .sfj 9 xmawvas'airxa 

•1 J 
63 AQVILONI AQVILO 
NtS VICIT XXX 
3E:CVND TVUT , 
■LXXX vm - . 

TER- TVUT 

xxxvii . 


NlKTimrS Ji AQVILO 

his vicit cxnn 
3ECV-NDAS TVUT 
^ LV1 TTR TVL 
XXXV1J -: 


► •* k - 

..f 

ノ し .. 

丨 

•;- 


/ バ AMPLI AT VS 
H ILAR.I 
AV 〇 v5 丁 O 反 
LIBER.XI SER 
VIBI C VX 


•1 藝 


* > if 


K z 


.A 


! M ^ A , -• r • z cxa vy* it* 

• - '.^; v 

v, ' • ' r \ w 表 ) i 肩 vm a 

t '. く a ,、: 人 r ュネ 1 •人 - IP 
! .:〇 v 、 ,• ova ニ ;; IT 

, 


7 * gVT / 

': AOV.f ^.tU. 

ぜ ., ” 打 mJvr 令 It へゴ i%«r 

- , • r »r T : 

: 1 

游“ : 叶 

: : 句、, I ; 1 
V, •» let 11 


i 〇 l 


/fomo. 


liii I c. rvtixio c r if 

SAB . 

HOIVtVNCIO |i 

NI 

MA.NVA It 

1 MTL-COH.\ r II. P R II 

7 VALLI MIL . || 

ANN* 

XIIH , vix . 

ANN 

• XXXII 

H . B 

M- F. 

==T-^- - _ - 一 


m r ~ 7 ' t 

^jiut J\/Carium 

■ fSfliJfWWif 1 


)er^vnurrv- 

iiiiiiiiiiiii 


97 ■> 
tTl • 
y^jud D^iiriuffp Jclfmum 


T!^f 

9 8 ; 1 
[ 〇 <f [0^ hevs ocvlo epante qvei a^picis leti domvm 

MOPAFE GKE5SVM ET TITVLVM N05TRVM PEFLEGE barium sidjinum. 


TOt 證 baeJfec to ANTO N*1 AM A£ 

^ROC A RA.TIONIBVS PB.OC 

^KOVIN CIAKVM LVGDVKflN SIS 
崎 国 J AQVITAN1C 八 E . PROC H 尽; REDITA 丁 
mBLOC. lilSPANIAi : ClTERIOFI »S 
^ER A^TVRICAM ET GAI-LABCIAJVt 
^plOC ALPIVAI MARITIMARVM 
^BOMAOISTBO HEREJDITATIVM 
^^RI£UMIL. LEG VII. GEM. PONllF MINOFI 

打— 咖 7 
AR! 


M 

T> 

FELI Cl 

GABS A : 

RIJ J£R 

VILICO 

HOUTOR. 

MAIANOK 

IVLIA MSLITIKE ; 

CONI VO I j 

b 

M €YipAN©€lC 2YNGX032 T€AA2A2 flAIZAZ T€TPY«i>HZA2 
KA^VXHN IAAPC03E nANXCON TEP^ACGN AOIAAIC 
DYA GN 入 AYfVH 2 入 2 〇 Y AO 1A OP A 1? M MXTA rV€AA ^ 人 S 
AAAA 4>XA 〇 2 MOVSCON BPO/AIOV nA.<t>IHSTC BICOSAS 
A.2IH2 €A©C 〇 N ITAAHX€>ONI €N©AA€ K€LMAI, 
/?kt ctor/uLC-woiS NCOS CON TOYNQM 八 MHN 〇 4>l 八 02 J\ffArium ^Dcy^inwnL • 酸 


4 ‘ 7 喻 
t . . 、 


ド 爆 


•*t '* ~ 

- - • - — -' : 

メデ 'へ- 产-« —二', .ニ 


ム /好 


VO 


' ' v\- 

广 . : 

卿 
. 今 u2 ^M.a,rium ^clfTrturn 


T03 


Martum 


'Jdljtt, 


' ^ 

ro 士 


Dd 


•V — 

TOS 


vid OyCart 
uni 


num ダ - 
. .xint 


V M W -J 


•* . •, ; 
律 


« a ^ 

r . :-. • 1: ど 0 
tr _• r 


I 
1 


i 0 . <t . ?. 1 *t'dC . • ^ ;' 


_ 
ど パ r..W レ :. K 
' 


名 


l nui> '\ t 

,,•■•ぐ‘:./' . 

/jvsak 十 :,; i ?.?av,. •• * 

U,r )^ 


: 漏!: 

.. . ■… . り . 
* ; . と ^^ 


斗^ ff 於 


、趣;.:,, : 


€ 


を^^ 

> ^ ■ • ノー : 

F ''V ' 

を , 、 >if 


•:-M! 


. へ; 一 ァ .ン 

• 1 


2_- 1: 


: ri( 


謂 ’ 

群、 v 


卜 : A:. . w 
嫌 a い 

瞧塵 

f l Jr 
/*. *8. r a 

- 7M O' A t 

. ■ ^ ; .r<^-oxj^ i > 2 , n''-^ 

X\r^ L t :^ l^A r J . hv . 
. -a 

i, 

tPMi 


M 

導 

0 109 


^(pud jMariuTTL 
^DtUlinuni . 


^r^XYXoc ^ 
^IcoYnX 4 >Xnh ‘•、.一 


'そ 一 デ. . V 

h … : - V . •••、 : V 

I A ■ 丽 111_1 


11111 lilipfl Ifi 顚酬 Wii 謂, 丨 I : 
Mlllil___ 丨曬帽 IIM 丨咖 丨丨丨 I 


ノ^^ ノ 


Dclftn 
; 


ipii 川 , nww 哪 ” M VLPIVS AVG LIB 
HERMA A CVRA AMICOR 

FECI 丁 S1B1 ET VLPIIS 

パ,, 

PY 丁 HEAG 八丁 HOPO 5VCCESSO 
ETN1CANDRO CAES N.SER ET 
LIB LIBERTAB POST^ ° ^ 
ARARIO SO 丁 ERI ^ 

1VLIANAE 入 MIC1S 
MERENTIBV-! Vt 


1 

r 管 .‘.. 1 ” 曝 ’ 1 . 1 . 

i 


D 1 S M A NI £>. 

if 


AVRELIAE 

i 


j fortvnatae. 

fl 

_ 

V±X. ANN. X X. 

丨 i 

1 

T. AVKELIV^S 

I 

1 

LEMN VS 

i| 

•1 

SvxohI optvmae. | — - ■ - . . - 

£ 

s ; 

xt ■ v 
. ザ 考 _ 

S〕' 事 ROMA 


ハ'.. .ぐ 


;:r 


ri£ : 

‘ は; 了.. •• 


,へ: 
W* - -*^**'* 1 **t JT w 

• {• ?1 ;:• * : 

焉, ’丨れ 

淀 n 

• . ゾぶ* ,•” メー 


n vfV 士' j 


,.■.東 


二-'^ 

ル‘ 


• > 


r l^» 4 


つ? 1 •で TT6 


ニ 

St-.H 少 • ' 

碼 W ! 1 丨 濶躍_|霸 


ftt domo Hclfiy, 


__ 酬圓 __ 11 

T SVI5 

1111111 Ijlll!!^ 

AC DE EMIT 

rr^vii. \p 〇 LL?KAi^| I 

P05TERI5Q. 

Ivzpti 3vXe vix\.vti1 N 

VIII 

QVOD^TEPTIiXviX ^CEBIll 1 1 

I vS VAC AT V 

DEBVIT"X.V]tX FECIT"NEp||t)| I 


• 5\Xe s^Xck |l |! II 

\ 2 > • . • 
V A iV-fA! ?,J- ^Tg.^v 
iXYi JvA-M' .THO-rJ, .-"i 

‘ 勢 rJ ニ* • J • ' sr - , - 


sicj^v T' ;,: ;IC t vr ?. 〇 ', 

^ sAot:ii/--: 


-w^v •.»; 


fc •. 7 • 

人 鮮 . . ........ 广 ... ArV 

. . ■• : -£- : 'M< . 

X? r y-iTe, k>i 

•「卜: • .^^ri. 

. - _ 

n._、 


it ; ^v z 
'.編: 

L : , 

ぬ.:., 


. …”说 


. _.- ニ ,,'^, •- ‘-ガ - T . 

. 


Mi 


T 


d^fud Marium Dcljinum 


0 


K 


GIKOCI ZHCANTA KAI CRTA ^ 
MONOVC €NIAYTOVC HAVACINO^ 
TAIH ACHATO NGPT€PIH 
KAIMOI AA€ : 八 iCJH KCITAI ■ 

N€H errvcv reiH Bax^XTHC^ 
XttC A HN OVTI TAYKei OTGPON^ 


M, I VLTVS 
CPICTETV 5 FILINS 5 VI 5 
:ETSIBI ET M 人 GIAB NICE 
CONIVG I. 


T I. CLAVDIAE PRIMIGENIV3 
PIS TOR. DECVR. 
ANTONIAE CLAVDIAE T. t. 
S ET CONIVGI SVAE 


T. 5 TAtIlI DONaTi 
CIRRAtI DI5PENS. 
L.GBRMANICI MES5AI-IN 
XAVRI. 


rzs. 


わ‘ 


^Dcljini 


iomo JMa 


•>4 


12.6 


! :_ 

r 1 ■ 1 i!, | [ | | 1 . 

o 

M::l 

II 

V 

1 叫 1 

T 

V s 1 

V 

F"E clj 


C. IVLIV5 avg mi 


WJPIPP 

. ivrivi 
L IBAN V5 
【.VIPAANJT 


LIBANV 5 VA. XV. 

M .VIPAANI V\S 』 P : T< 
TER GAmCAI^V*S 
NXPOJ tIBANI AVG. 
V. -A. XXX V. 


1 PlPffp 

X.XBBRTA JET CONIV1VX PETRQKTW CARA E^TRONO 
XHAIXV5A HOC TVMVLO COIVDITA LVCE C/ 
qVAE 315 VICENO^ COMPILERAl" XVpiBVS ANNOYS | 
EKE3 ?Ia XsT^VBllb CON1VGI5 £ GHX/MIO 


HANC ASSIDVE J3BFri/T PXTKONIV5VT IAJ 

r)E,nciANT 〇 cvi. 〇 i x.vmina cara 3VQ5 

UESINEPER TEI&.5 INFBRNA5 XENDEKE AD ABCE5 
FXtA. ANIMAM UEDEPANT FATA BADEMqVE N 

In lorno tti 


7 27 


IE 


XXV 


PATR1 PRAESTAR.E 


SEPVIXO 


IP5E 


PAT Ell 


AV G PO NT. 
I